ईश्वर शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
ईश्वरः
ईश्वरौ
ईश्वराः
सम्बोधन
ईश्वर
ईश्वरौ
ईश्वराः
द्वितीया
ईश्वरम्
ईश्वरौ
ईश्वरान्
तृतीया
ईश्वरेण
ईश्वराभ्याम्
ईश्वरैः
चतुर्थी
ईश्वराय
ईश्वराभ्याम्
ईश्वरेभ्यः
पञ्चमी
ईश्वरात् / ईश्वराद्
ईश्वराभ्याम्
ईश्वरेभ्यः
षष्ठी
ईश्वरस्य
ईश्वरयोः
ईश्वराणाम्
सप्तमी
ईश्वरे
ईश्वरयोः
ईश्वरेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
ईश्वरः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
ईश्वरौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
ईश्वराः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
ईश्वर
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
ईश्वरौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
ईश्वराः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
ईश्वरम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
ईश्वरौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
ईश्वरान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
ईश्वरेण
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
ईश्वराभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
ईश्वरैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
ईश्वराय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
ईश्वराभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
ईश्वरेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
ईश्वरात् / ईश्वराद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
ईश्वराभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
ईश्वरेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
ईश्वरस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
ईश्वरयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
ईश्वराणाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
ईश्वरे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
ईश्वरयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
ईश्वरेषु