ईश शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
ईशः
ईशौ
ईशाः
सम्बोधन
ईश
ईशौ
ईशाः
द्वितीया
ईशम्
ईशौ
ईशान्
तृतीया
ईशेन
ईशाभ्याम्
ईशैः
चतुर्थी
ईशाय
ईशाभ्याम्
ईशेभ्यः
पञ्चमी
ईशात् / ईशाद्
ईशाभ्याम्
ईशेभ्यः
षष्ठी
ईशस्य
ईशयोः
ईशानाम्
सप्तमी
ईशे
ईशयोः
ईशेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
ईशः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
ईशौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
ईशाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
ईश
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
ईशौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
ईशाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
ईशम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
ईशौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
ईशान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
ईशेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
ईशाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
ईशैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
ईशाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
ईशाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
ईशेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
ईशात् / ईशाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
ईशाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
ईशेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
ईशस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
ईशयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
ईशानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
ईशे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
ईशयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
ईशेषु