आस शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
आसः
आसौ
आसाः
सम्बोधन
आस
आसौ
आसाः
द्वितीया
आसम्
आसौ
आसान्
तृतीया
आसेन
आसाभ्याम्
आसैः
चतुर्थी
आसाय
आसाभ्याम्
आसेभ्यः
पञ्चमी
आसात् / आसाद्
आसाभ्याम्
आसेभ्यः
षष्ठी
आसस्य
आसयोः
आसानाम्
सप्तमी
आसे
आसयोः
आसेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
आसः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
आसौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
आसाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
आस
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
आसौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
आसाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
आसम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
आसौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
आसान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
आसेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
आसाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
आसैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
आसाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
आसाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
आसेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
आसात् / आसाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
आसाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
आसेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
आसस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
आसयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
आसानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
आसे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
आसयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
आसेषु