आश्रम शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
आश्रमः
आश्रमौ
आश्रमाः
सम्बोधन
आश्रम
आश्रमौ
आश्रमाः
द्वितीया
आश्रमम्
आश्रमौ
आश्रमान्
तृतीया
आश्रमेण
आश्रमाभ्याम्
आश्रमैः
चतुर्थी
आश्रमाय
आश्रमाभ्याम्
आश्रमेभ्यः
पञ्चमी
आश्रमात् / आश्रमाद्
आश्रमाभ्याम्
आश्रमेभ्यः
षष्ठी
आश्रमस्य
आश्रमयोः
आश्रमाणाम्
सप्तमी
आश्रमे
आश्रमयोः
आश्रमेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
आश्रमः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
आश्रमौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
आश्रमाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
आश्रम
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
आश्रमौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
आश्रमाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
आश्रमम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
आश्रमौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
आश्रमान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
आश्रमेण
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
आश्रमाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
आश्रमैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
आश्रमाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
आश्रमाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
आश्रमेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
आश्रमात् / आश्रमाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
आश्रमाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
आश्रमेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
आश्रमस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
आश्रमयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
आश्रमाणाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
आश्रमे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
आश्रमयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
आश्रमेषु


अन्याः