आशय शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
आशयः
आशयौ
आशयाः
सम्बोधन
आशय
आशयौ
आशयाः
द्वितीया
आशयम्
आशयौ
आशयान्
तृतीया
आशयेन
आशयाभ्याम्
आशयैः
चतुर्थी
आशयाय
आशयाभ्याम्
आशयेभ्यः
पञ्चमी
आशयात् / आशयाद्
आशयाभ्याम्
आशयेभ्यः
षष्ठी
आशयस्य
आशययोः
आशयानाम्
सप्तमी
आशये
आशययोः
आशयेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
आशयः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
आशयौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
आशयाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
आशय
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
आशयौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
आशयाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
आशयम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
आशयौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
आशयान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
आशयेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
आशयाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
आशयैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
आशयाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
आशयाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
आशयेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
आशयात् / आशयाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
आशयाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
आशयेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
आशयस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
आशययोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
आशयानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
आशये
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
आशययोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
आशयेषु