आवसथ्य शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
आवसथ्यः
आवसथ्यौ
आवसथ्याः
सम्बोधन
आवसथ्य
आवसथ्यौ
आवसथ्याः
द्वितीया
आवसथ्यम्
आवसथ्यौ
आवसथ्यान्
तृतीया
आवसथ्येन
आवसथ्याभ्याम्
आवसथ्यैः
चतुर्थी
आवसथ्याय
आवसथ्याभ्याम्
आवसथ्येभ्यः
पञ्चमी
आवसथ्यात् / आवसथ्याद्
आवसथ्याभ्याम्
आवसथ्येभ्यः
षष्ठी
आवसथ्यस्य
आवसथ्ययोः
आवसथ्यानाम्
सप्तमी
आवसथ्ये
आवसथ्ययोः
आवसथ्येषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
आवसथ्यः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
आवसथ्यौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
आवसथ्याः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
आवसथ्य
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
आवसथ्यौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
आवसथ्याः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
आवसथ्यम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
आवसथ्यौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
आवसथ्यान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
आवसथ्येन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
आवसथ्याभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
आवसथ्यैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
आवसथ्याय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
आवसथ्याभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
आवसथ्येभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
आवसथ्यात् / आवसथ्याद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
आवसथ्याभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
आवसथ्येभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
आवसथ्यस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
आवसथ्ययोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
आवसथ्यानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
आवसथ्ये
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
आवसथ्ययोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
आवसथ्येषु


अन्याः