आलय शब्दरूपाणि - नपुंसकलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
आलयम्
आलये
आलयानि
सम्बोधन
आलय
आलये
आलयानि
द्वितीया
आलयम्
आलये
आलयानि
तृतीया
आलयेन
आलयाभ्याम्
आलयैः
चतुर्थी
आलयाय
आलयाभ्याम्
आलयेभ्यः
पञ्चमी
आलयात् / आलयाद्
आलयाभ्याम्
आलयेभ्यः
षष्ठी
आलयस्य
आलययोः
आलयानाम्
सप्तमी
आलये
आलययोः
आलयेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
आलयम्
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
आलये
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
आलयानि
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
आलय
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
आलये
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
आलयानि
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
आलयम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
आलये
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
आलयानि
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
आलयेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
आलयाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
आलयैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
आलयाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
आलयाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
आलयेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
आलयात् / आलयाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
आलयाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
आलयेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
आलयस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
आलययोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
आलयानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
आलये
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
आलययोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
आलयेषु


अन्याः