आभरण शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
आभरणः
आभरणौ
आभरणाः
सम्बोधन
आभरण
आभरणौ
आभरणाः
द्वितीया
आभरणम्
आभरणौ
आभरणान्
तृतीया
आभरणेन
आभरणाभ्याम्
आभरणैः
चतुर्थी
आभरणाय
आभरणाभ्याम्
आभरणेभ्यः
पञ्चमी
आभरणात् / आभरणाद्
आभरणाभ्याम्
आभरणेभ्यः
षष्ठी
आभरणस्य
आभरणयोः
आभरणानाम्
सप्तमी
आभरणे
आभरणयोः
आभरणेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
आभरणः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
आभरणौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
आभरणाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
आभरण
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
आभरणौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
आभरणाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
आभरणम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
आभरणौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
आभरणान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
आभरणेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
आभरणाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
आभरणैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
आभरणाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
आभरणाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
आभरणेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
आभरणात् / आभरणाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
आभरणाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
आभरणेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
आभरणस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
आभरणयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
आभरणानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
आभरणे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
आभरणयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
आभरणेषु