आपणिक शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
आपणिकः
आपणिकौ
आपणिकाः
सम्बोधन
आपणिक
आपणिकौ
आपणिकाः
द्वितीया
आपणिकम्
आपणिकौ
आपणिकान्
तृतीया
आपणिकेन
आपणिकाभ्याम्
आपणिकैः
चतुर्थी
आपणिकाय
आपणिकाभ्याम्
आपणिकेभ्यः
पञ्चमी
आपणिकात् / आपणिकाद्
आपणिकाभ्याम्
आपणिकेभ्यः
षष्ठी
आपणिकस्य
आपणिकयोः
आपणिकानाम्
सप्तमी
आपणिके
आपणिकयोः
आपणिकेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
आपणिकः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
आपणिकौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
आपणिकाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
आपणिक
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
आपणिकौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
आपणिकाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
आपणिकम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
आपणिकौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
आपणिकान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
आपणिकेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
आपणिकाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
आपणिकैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
आपणिकाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
आपणिकाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
आपणिकेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
आपणिकात् / आपणिकाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
आपणिकाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
आपणिकेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
आपणिकस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
आपणिकयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
आपणिकानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
आपणिके
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
आपणिकयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
आपणिकेषु