आपण शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
आपणः
आपणौ
आपणाः
सम्बोधन
आपण
आपणौ
आपणाः
द्वितीया
आपणम्
आपणौ
आपणान्
तृतीया
आपणेन
आपणाभ्याम्
आपणैः
चतुर्थी
आपणाय
आपणाभ्याम्
आपणेभ्यः
पञ्चमी
आपणात् / आपणाद्
आपणाभ्याम्
आपणेभ्यः
षष्ठी
आपणस्य
आपणयोः
आपणानाम्
सप्तमी
आपणे
आपणयोः
आपणेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
आपणः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
आपणौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
आपणाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
आपण
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
आपणौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
आपणाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
आपणम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
आपणौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
आपणान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
आपणेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
आपणाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
आपणैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
आपणाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
आपणाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
आपणेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
आपणात् / आपणाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
आपणाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
आपणेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
आपणस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
आपणयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
आपणानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
आपणे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
आपणयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
आपणेषु