आनन्द शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
आनन्दः
आनन्दौ
आनन्दाः
सम्बोधन
आनन्द
आनन्दौ
आनन्दाः
द्वितीया
आनन्दम्
आनन्दौ
आनन्दान्
तृतीया
आनन्देन
आनन्दाभ्याम्
आनन्दैः
चतुर्थी
आनन्दाय
आनन्दाभ्याम्
आनन्देभ्यः
पञ्चमी
आनन्दात् / आनन्दाद्
आनन्दाभ्याम्
आनन्देभ्यः
षष्ठी
आनन्दस्य
आनन्दयोः
आनन्दानाम्
सप्तमी
आनन्दे
आनन्दयोः
आनन्देषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
आनन्दः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
आनन्दौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
आनन्दाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
आनन्द
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
आनन्दौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
आनन्दाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
आनन्दम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
आनन्दौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
आनन्दान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
आनन्देन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
आनन्दाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
आनन्दैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
आनन्दाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
आनन्दाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
आनन्देभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
आनन्दात् / आनन्दाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
आनन्दाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
आनन्देभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
आनन्दस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
आनन्दयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
आनन्दानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
आनन्दे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
आनन्दयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
आनन्देषु