आदिकेशव शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
आदिकेशवः
आदिकेशवौ
आदिकेशवाः
सम्बोधन
आदिकेशव
आदिकेशवौ
आदिकेशवाः
द्वितीया
आदिकेशवम्
आदिकेशवौ
आदिकेशवान्
तृतीया
आदिकेशवेन
आदिकेशवाभ्याम्
आदिकेशवैः
चतुर्थी
आदिकेशवाय
आदिकेशवाभ्याम्
आदिकेशवेभ्यः
पञ्चमी
आदिकेशवात् / आदिकेशवाद्
आदिकेशवाभ्याम्
आदिकेशवेभ्यः
षष्ठी
आदिकेशवस्य
आदिकेशवयोः
आदिकेशवानाम्
सप्तमी
आदिकेशवे
आदिकेशवयोः
आदिकेशवेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
आदिकेशवः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
आदिकेशवौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
आदिकेशवाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
आदिकेशव
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
आदिकेशवौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
आदिकेशवाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
आदिकेशवम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
आदिकेशवौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
आदिकेशवान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
आदिकेशवेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
आदिकेशवाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
आदिकेशवैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
आदिकेशवाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
आदिकेशवाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
आदिकेशवेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
आदिकेशवात् / आदिकेशवाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
आदिकेशवाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
आदिकेशवेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
आदिकेशवस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
आदिकेशवयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
आदिकेशवानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
आदिकेशवे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
आदिकेशवयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
आदिकेशवेषु