आद शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
आदः
आदौ
आदाः
सम्बोधन
आद
आदौ
आदाः
द्वितीया
आदम्
आदौ
आदान्
तृतीया
आदेन
आदाभ्याम्
आदैः
चतुर्थी
आदाय
आदाभ्याम्
आदेभ्यः
पञ्चमी
आदात् / आदाद्
आदाभ्याम्
आदेभ्यः
षष्ठी
आदस्य
आदयोः
आदानाम्
सप्तमी
आदे
आदयोः
आदेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
आदः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
आदौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
आदाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
आद
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
आदौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
आदाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
आदम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
आदौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
आदान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
आदेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
आदाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
आदैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
आदाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
आदाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
आदेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
आदात् / आदाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
आदाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
आदेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
आदस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
आदयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
आदानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
आदे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
आदयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
आदेषु