आथर्वण शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
आथर्वणः
आथर्वणौ
आथर्वणाः
सम्बोधन
आथर्वण
आथर्वणौ
आथर्वणाः
द्वितीया
आथर्वणम्
आथर्वणौ
आथर्वणान्
तृतीया
आथर्वणेन
आथर्वणाभ्याम्
आथर्वणैः
चतुर्थी
आथर्वणाय
आथर्वणाभ्याम्
आथर्वणेभ्यः
पञ्चमी
आथर्वणात् / आथर्वणाद्
आथर्वणाभ्याम्
आथर्वणेभ्यः
षष्ठी
आथर्वणस्य
आथर्वणयोः
आथर्वणानाम्
सप्तमी
आथर्वणे
आथर्वणयोः
आथर्वणेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
आथर्वणः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
आथर्वणौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
आथर्वणाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
आथर्वण
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
आथर्वणौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
आथर्वणाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
आथर्वणम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
आथर्वणौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
आथर्वणान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
आथर्वणेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
आथर्वणाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
आथर्वणैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
आथर्वणाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
आथर्वणाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
आथर्वणेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
आथर्वणात् / आथर्वणाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
आथर्वणाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
आथर्वणेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
आथर्वणस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
आथर्वणयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
आथर्वणानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
आथर्वणे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
आथर्वणयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
आथर्वणेषु


अन्याः