आतप शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
आतपः
आतपौ
आतपाः
सम्बोधन
आतप
आतपौ
आतपाः
द्वितीया
आतपम्
आतपौ
आतपान्
तृतीया
आतपेन
आतपाभ्याम्
आतपैः
चतुर्थी
आतपाय
आतपाभ्याम्
आतपेभ्यः
पञ्चमी
आतपात् / आतपाद्
आतपाभ्याम्
आतपेभ्यः
षष्ठी
आतपस्य
आतपयोः
आतपानाम्
सप्तमी
आतपे
आतपयोः
आतपेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
आतपः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
आतपौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
आतपाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
आतप
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
आतपौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
आतपाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
आतपम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
आतपौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
आतपान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
आतपेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
आतपाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
आतपैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
आतपाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
आतपाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
आतपेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
आतपात् / आतपाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
आतपाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
आतपेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
आतपस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
आतपयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
आतपानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
आतपे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
आतपयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
आतपेषु