आज शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
आजः
आजौ
आजाः
सम्बोधन
आज
आजौ
आजाः
द्वितीया
आजम्
आजौ
आजान्
तृतीया
आजेन
आजाभ्याम्
आजैः
चतुर्थी
आजाय
आजाभ्याम्
आजेभ्यः
पञ्चमी
आजात् / आजाद्
आजाभ्याम्
आजेभ्यः
षष्ठी
आजस्य
आजयोः
आजानाम्
सप्तमी
आजे
आजयोः
आजेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
आजः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
आजौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
आजाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
आज
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
आजौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
आजाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
आजम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
आजौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
आजान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
आजेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
आजाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
आजैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
आजाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
आजाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
आजेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
आजात् / आजाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
आजाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
आजेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
आजस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
आजयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
आजानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
आजे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
आजयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
आजेषु


अन्याः