अश्मलोष्ट्रन्याय शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अश्मलोष्ट्रन्यायः
अश्मलोष्ट्रन्यायौ
अश्मलोष्ट्रन्यायाः
सम्बोधन
अश्मलोष्ट्रन्याय
अश्मलोष्ट्रन्यायौ
अश्मलोष्ट्रन्यायाः
द्वितीया
अश्मलोष्ट्रन्यायम्
अश्मलोष्ट्रन्यायौ
अश्मलोष्ट्रन्यायान्
तृतीया
अश्मलोष्ट्रन्यायेन
अश्मलोष्ट्रन्यायाभ्याम्
अश्मलोष्ट्रन्यायैः
चतुर्थी
अश्मलोष्ट्रन्यायाय
अश्मलोष्ट्रन्यायाभ्याम्
अश्मलोष्ट्रन्यायेभ्यः
पञ्चमी
अश्मलोष्ट्रन्यायात् / अश्मलोष्ट्रन्यायाद्
अश्मलोष्ट्रन्यायाभ्याम्
अश्मलोष्ट्रन्यायेभ्यः
षष्ठी
अश्मलोष्ट्रन्यायस्य
अश्मलोष्ट्रन्याययोः
अश्मलोष्ट्रन्यायानाम्
सप्तमी
अश्मलोष्ट्रन्याये
अश्मलोष्ट्रन्याययोः
अश्मलोष्ट्रन्यायेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अश्मलोष्ट्रन्यायः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अश्मलोष्ट्रन्यायौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अश्मलोष्ट्रन्यायाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अश्मलोष्ट्रन्याय
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अश्मलोष्ट्रन्यायौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अश्मलोष्ट्रन्यायाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अश्मलोष्ट्रन्यायम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अश्मलोष्ट्रन्यायौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अश्मलोष्ट्रन्यायान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अश्मलोष्ट्रन्यायेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अश्मलोष्ट्रन्यायाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अश्मलोष्ट्रन्यायैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अश्मलोष्ट्रन्यायाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अश्मलोष्ट्रन्यायाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अश्मलोष्ट्रन्यायेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अश्मलोष्ट्रन्यायात् / अश्मलोष्ट्रन्यायाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अश्मलोष्ट्रन्यायाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अश्मलोष्ट्रन्यायेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अश्मलोष्ट्रन्यायस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अश्मलोष्ट्रन्याययोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अश्मलोष्ट्रन्यायानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अश्मलोष्ट्रन्याये
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अश्मलोष्ट्रन्याययोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अश्मलोष्ट्रन्यायेषु