अशोकवनिकान्याय शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अशोकवनिकान्यायः
अशोकवनिकान्यायौ
अशोकवनिकान्यायाः
सम्बोधन
अशोकवनिकान्याय
अशोकवनिकान्यायौ
अशोकवनिकान्यायाः
द्वितीया
अशोकवनिकान्यायम्
अशोकवनिकान्यायौ
अशोकवनिकान्यायान्
तृतीया
अशोकवनिकान्यायेन
अशोकवनिकान्यायाभ्याम्
अशोकवनिकान्यायैः
चतुर्थी
अशोकवनिकान्यायाय
अशोकवनिकान्यायाभ्याम्
अशोकवनिकान्यायेभ्यः
पञ्चमी
अशोकवनिकान्यायात् / अशोकवनिकान्यायाद्
अशोकवनिकान्यायाभ्याम्
अशोकवनिकान्यायेभ्यः
षष्ठी
अशोकवनिकान्यायस्य
अशोकवनिकान्याययोः
अशोकवनिकान्यायानाम्
सप्तमी
अशोकवनिकान्याये
अशोकवनिकान्याययोः
अशोकवनिकान्यायेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अशोकवनिकान्यायः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अशोकवनिकान्यायौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अशोकवनिकान्यायाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अशोकवनिकान्याय
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अशोकवनिकान्यायौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अशोकवनिकान्यायाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अशोकवनिकान्यायम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अशोकवनिकान्यायौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अशोकवनिकान्यायान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अशोकवनिकान्यायेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अशोकवनिकान्यायाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अशोकवनिकान्यायैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अशोकवनिकान्यायाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अशोकवनिकान्यायाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अशोकवनिकान्यायेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अशोकवनिकान्यायात् / अशोकवनिकान्यायाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अशोकवनिकान्यायाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अशोकवनिकान्यायेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अशोकवनिकान्यायस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अशोकवनिकान्याययोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अशोकवनिकान्यायानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अशोकवनिकान्याये
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अशोकवनिकान्याययोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अशोकवनिकान्यायेषु