अवतार शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अवतारः
अवतारौ
अवताराः
सम्बोधन
अवतार
अवतारौ
अवताराः
द्वितीया
अवतारम्
अवतारौ
अवतारान्
तृतीया
अवतारेण
अवताराभ्याम्
अवतारैः
चतुर्थी
अवताराय
अवताराभ्याम्
अवतारेभ्यः
पञ्चमी
अवतारात् / अवताराद्
अवताराभ्याम्
अवतारेभ्यः
षष्ठी
अवतारस्य
अवतारयोः
अवताराणाम्
सप्तमी
अवतारे
अवतारयोः
अवतारेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अवतारः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अवतारौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अवताराः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अवतार
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अवतारौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अवताराः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अवतारम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अवतारौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अवतारान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अवतारेण
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अवताराभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अवतारैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अवताराय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अवताराभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अवतारेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अवतारात् / अवताराद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अवताराभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अवतारेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अवतारस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अवतारयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अवताराणाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अवतारे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अवतारयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अवतारेषु