अवग्रह शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अवग्रहः
अवग्रहौ
अवग्रहाः
सम्बोधन
अवग्रह
अवग्रहौ
अवग्रहाः
द्वितीया
अवग्रहम्
अवग्रहौ
अवग्रहान्
तृतीया
अवग्रहेण
अवग्रहाभ्याम्
अवग्रहैः
चतुर्थी
अवग्रहाय
अवग्रहाभ्याम्
अवग्रहेभ्यः
पञ्चमी
अवग्रहात् / अवग्रहाद्
अवग्रहाभ्याम्
अवग्रहेभ्यः
षष्ठी
अवग्रहस्य
अवग्रहयोः
अवग्रहाणाम्
सप्तमी
अवग्रहे
अवग्रहयोः
अवग्रहेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अवग्रहः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अवग्रहौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अवग्रहाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अवग्रह
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अवग्रहौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अवग्रहाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अवग्रहम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अवग्रहौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अवग्रहान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अवग्रहेण
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अवग्रहाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अवग्रहैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अवग्रहाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अवग्रहाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अवग्रहेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अवग्रहात् / अवग्रहाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अवग्रहाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अवग्रहेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अवग्रहस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अवग्रहयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अवग्रहाणाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अवग्रहे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अवग्रहयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अवग्रहेषु