अरविन्द शब्दरूपाणि - नपुंसकलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अरविन्दम्
अरविन्दे
अरविन्दानि
सम्बोधन
अरविन्द
अरविन्दे
अरविन्दानि
द्वितीया
अरविन्दम्
अरविन्दे
अरविन्दानि
तृतीया
अरविन्देन
अरविन्दाभ्याम्
अरविन्दैः
चतुर्थी
अरविन्दाय
अरविन्दाभ्याम्
अरविन्देभ्यः
पञ्चमी
अरविन्दात् / अरविन्दाद्
अरविन्दाभ्याम्
अरविन्देभ्यः
षष्ठी
अरविन्दस्य
अरविन्दयोः
अरविन्दानाम्
सप्तमी
अरविन्दे
अरविन्दयोः
अरविन्देषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अरविन्दम्
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अरविन्दे
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अरविन्दानि
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अरविन्द
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अरविन्दे
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अरविन्दानि
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अरविन्दम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अरविन्दे
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अरविन्दानि
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अरविन्देन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अरविन्दाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अरविन्दैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अरविन्दाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अरविन्दाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अरविन्देभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अरविन्दात् / अरविन्दाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अरविन्दाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अरविन्देभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अरविन्दस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अरविन्दयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अरविन्दानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अरविन्दे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अरविन्दयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अरविन्देषु


अन्याः