अयस्कार शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अयस्कारः
अयस्कारौ
अयस्काराः
सम्बोधन
अयस्कार
अयस्कारौ
अयस्काराः
द्वितीया
अयस्कारम्
अयस्कारौ
अयस्कारान्
तृतीया
अयस्कारेण
अयस्काराभ्याम्
अयस्कारैः
चतुर्थी
अयस्काराय
अयस्काराभ्याम्
अयस्कारेभ्यः
पञ्चमी
अयस्कारात् / अयस्काराद्
अयस्काराभ्याम्
अयस्कारेभ्यः
षष्ठी
अयस्कारस्य
अयस्कारयोः
अयस्काराणाम्
सप्तमी
अयस्कारे
अयस्कारयोः
अयस्कारेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अयस्कारः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अयस्कारौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अयस्काराः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अयस्कार
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अयस्कारौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अयस्काराः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अयस्कारम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अयस्कारौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अयस्कारान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अयस्कारेण
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अयस्काराभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अयस्कारैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अयस्काराय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अयस्काराभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अयस्कारेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अयस्कारात् / अयस्काराद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अयस्काराभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अयस्कारेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अयस्कारस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अयस्कारयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अयस्काराणाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अयस्कारे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अयस्कारयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अयस्कारेषु