अम्बक शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अम्बकः
अम्बकौ
अम्बकाः
सम्बोधन
अम्बक
अम्बकौ
अम्बकाः
द्वितीया
अम्बकम्
अम्बकौ
अम्बकान्
तृतीया
अम्बकेन
अम्बकाभ्याम्
अम्बकैः
चतुर्थी
अम्बकाय
अम्बकाभ्याम्
अम्बकेभ्यः
पञ्चमी
अम्बकात् / अम्बकाद्
अम्बकाभ्याम्
अम्बकेभ्यः
षष्ठी
अम्बकस्य
अम्बकयोः
अम्बकानाम्
सप्तमी
अम्बके
अम्बकयोः
अम्बकेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अम्बकः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अम्बकौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अम्बकाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अम्बक
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अम्बकौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अम्बकाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अम्बकम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अम्बकौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अम्बकान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अम्बकेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अम्बकाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अम्बकैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अम्बकाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अम्बकाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अम्बकेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अम्बकात् / अम्बकाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अम्बकाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अम्बकेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अम्बकस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अम्बकयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अम्बकानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अम्बके
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अम्बकयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अम्बकेषु


अन्याः