अमल शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अमलः
अमलौ
अमलाः
सम्बोधन
अमल
अमलौ
अमलाः
द्वितीया
अमलम्
अमलौ
अमलान्
तृतीया
अमलेन
अमलाभ्याम्
अमलैः
चतुर्थी
अमलाय
अमलाभ्याम्
अमलेभ्यः
पञ्चमी
अमलात् / अमलाद्
अमलाभ्याम्
अमलेभ्यः
षष्ठी
अमलस्य
अमलयोः
अमलानाम्
सप्तमी
अमले
अमलयोः
अमलेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अमलः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अमलौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अमलाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अमल
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अमलौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अमलाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अमलम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अमलौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अमलान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अमलेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अमलाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अमलैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अमलाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अमलाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अमलेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अमलात् / अमलाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अमलाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अमलेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अमलस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अमलयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अमलानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अमले
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अमलयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अमलेषु


अन्याः