अमर शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अमरः
अमरौ
अमराः
सम्बोधन
अमर
अमरौ
अमराः
द्वितीया
अमरम्
अमरौ
अमरान्
तृतीया
अमरेण
अमराभ्याम्
अमरैः
चतुर्थी
अमराय
अमराभ्याम्
अमरेभ्यः
पञ्चमी
अमरात् / अमराद्
अमराभ्याम्
अमरेभ्यः
षष्ठी
अमरस्य
अमरयोः
अमराणाम्
सप्तमी
अमरे
अमरयोः
अमरेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अमरः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अमरौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अमराः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अमर
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अमरौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अमराः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अमरम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अमरौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अमरान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अमरेण
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अमराभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अमरैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अमराय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अमराभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अमरेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अमरात् / अमराद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अमराभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अमरेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अमरस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अमरयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अमराणाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अमरे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अमरयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अमरेषु