अभ्रक शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अभ्रकः
अभ्रकौ
अभ्रकाः
सम्बोधन
अभ्रक
अभ्रकौ
अभ्रकाः
द्वितीया
अभ्रकम्
अभ्रकौ
अभ्रकान्
तृतीया
अभ्रकेण
अभ्रकाभ्याम्
अभ्रकैः
चतुर्थी
अभ्रकाय
अभ्रकाभ्याम्
अभ्रकेभ्यः
पञ्चमी
अभ्रकात् / अभ्रकाद्
अभ्रकाभ्याम्
अभ्रकेभ्यः
षष्ठी
अभ्रकस्य
अभ्रकयोः
अभ्रकाणाम्
सप्तमी
अभ्रके
अभ्रकयोः
अभ्रकेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अभ्रकः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अभ्रकौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अभ्रकाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अभ्रक
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अभ्रकौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अभ्रकाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अभ्रकम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अभ्रकौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अभ्रकान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अभ्रकेण
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अभ्रकाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अभ्रकैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अभ्रकाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अभ्रकाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अभ्रकेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अभ्रकात् / अभ्रकाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अभ्रकाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अभ्रकेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अभ्रकस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अभ्रकयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अभ्रकाणाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अभ्रके
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अभ्रकयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अभ्रकेषु


अन्याः