अभिनय शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अभिनयः
अभिनयौ
अभिनयाः
सम्बोधन
अभिनय
अभिनयौ
अभिनयाः
द्वितीया
अभिनयम्
अभिनयौ
अभिनयान्
तृतीया
अभिनयेन
अभिनयाभ्याम्
अभिनयैः
चतुर्थी
अभिनयाय
अभिनयाभ्याम्
अभिनयेभ्यः
पञ्चमी
अभिनयात् / अभिनयाद्
अभिनयाभ्याम्
अभिनयेभ्यः
षष्ठी
अभिनयस्य
अभिनययोः
अभिनयानाम्
सप्तमी
अभिनये
अभिनययोः
अभिनयेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अभिनयः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अभिनयौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अभिनयाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अभिनय
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अभिनयौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अभिनयाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अभिनयम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अभिनयौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अभिनयान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अभिनयेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अभिनयाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अभिनयैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अभिनयाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अभिनयाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अभिनयेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अभिनयात् / अभिनयाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अभिनयाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अभिनयेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अभिनयस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अभिनययोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अभिनयानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अभिनये
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अभिनययोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अभिनयेषु