अपर शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अपरः
अपरौ
अपराः
सम्बोधन
अपर
अपरौ
अपराः
द्वितीया
अपरम्
अपरौ
अपरान्
तृतीया
अपरेण
अपराभ्याम्
अपरैः
चतुर्थी
अपराय
अपराभ्याम्
अपरेभ्यः
पञ्चमी
अपरात् / अपराद्
अपराभ्याम्
अपरेभ्यः
षष्ठी
अपरस्य
अपरयोः
अपराणाम्
सप्तमी
अपरे
अपरयोः
अपरेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अपरः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अपरौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अपराः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अपर
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अपरौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अपराः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अपरम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अपरौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अपरान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अपरेण
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अपराभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अपरैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अपराय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अपराभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अपरेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अपरात् / अपराद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अपराभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अपरेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अपरस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अपरयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अपराणाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अपरे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अपरयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अपरेषु


अन्याः