अपदेश शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अपदेशः
अपदेशौ
अपदेशाः
सम्बोधन
अपदेश
अपदेशौ
अपदेशाः
द्वितीया
अपदेशम्
अपदेशौ
अपदेशान्
तृतीया
अपदेशेन
अपदेशाभ्याम्
अपदेशैः
चतुर्थी
अपदेशाय
अपदेशाभ्याम्
अपदेशेभ्यः
पञ्चमी
अपदेशात् / अपदेशाद्
अपदेशाभ्याम्
अपदेशेभ्यः
षष्ठी
अपदेशस्य
अपदेशयोः
अपदेशानाम्
सप्तमी
अपदेशे
अपदेशयोः
अपदेशेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अपदेशः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अपदेशौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अपदेशाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अपदेश
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अपदेशौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अपदेशाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अपदेशम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अपदेशौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अपदेशान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अपदेशेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अपदेशाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अपदेशैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अपदेशाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अपदेशाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अपदेशेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अपदेशात् / अपदेशाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अपदेशाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अपदेशेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अपदेशस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अपदेशयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अपदेशानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अपदेशे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अपदेशयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अपदेशेषु