अन्धयमान शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अन्धयमानः
अन्धयमानौ
अन्धयमानाः
सम्बोधन
अन्धयमान
अन्धयमानौ
अन्धयमानाः
द्वितीया
अन्धयमानम्
अन्धयमानौ
अन्धयमानान्
तृतीया
अन्धयमानेन
अन्धयमानाभ्याम्
अन्धयमानैः
चतुर्थी
अन्धयमानाय
अन्धयमानाभ्याम्
अन्धयमानेभ्यः
पञ्चमी
अन्धयमानात् / अन्धयमानाद्
अन्धयमानाभ्याम्
अन्धयमानेभ्यः
षष्ठी
अन्धयमानस्य
अन्धयमानयोः
अन्धयमानानाम्
सप्तमी
अन्धयमाने
अन्धयमानयोः
अन्धयमानेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अन्धयमानः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अन्धयमानौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अन्धयमानाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अन्धयमान
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अन्धयमानौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अन्धयमानाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अन्धयमानम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अन्धयमानौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अन्धयमानान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अन्धयमानेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अन्धयमानाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अन्धयमानैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अन्धयमानाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अन्धयमानाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अन्धयमानेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अन्धयमानात् / अन्धयमानाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अन्धयमानाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अन्धयमानेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अन्धयमानस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अन्धयमानयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अन्धयमानानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अन्धयमाने
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अन्धयमानयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अन्धयमानेषु


अन्याः