अनुरोधक शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अनुरोधकः
अनुरोधकौ
अनुरोधकाः
सम्बोधन
अनुरोधक
अनुरोधकौ
अनुरोधकाः
द्वितीया
अनुरोधकम्
अनुरोधकौ
अनुरोधकान्
तृतीया
अनुरोधकेन
अनुरोधकाभ्याम्
अनुरोधकैः
चतुर्थी
अनुरोधकाय
अनुरोधकाभ्याम्
अनुरोधकेभ्यः
पञ्चमी
अनुरोधकात् / अनुरोधकाद्
अनुरोधकाभ्याम्
अनुरोधकेभ्यः
षष्ठी
अनुरोधकस्य
अनुरोधकयोः
अनुरोधकानाम्
सप्तमी
अनुरोधके
अनुरोधकयोः
अनुरोधकेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अनुरोधकः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अनुरोधकौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अनुरोधकाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अनुरोधक
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अनुरोधकौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अनुरोधकाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अनुरोधकम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अनुरोधकौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अनुरोधकान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अनुरोधकेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अनुरोधकाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अनुरोधकैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अनुरोधकाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अनुरोधकाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अनुरोधकेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अनुरोधकात् / अनुरोधकाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अनुरोधकाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अनुरोधकेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अनुरोधकस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अनुरोधकयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अनुरोधकानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अनुरोधके
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अनुरोधकयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अनुरोधकेषु


अन्याः