अनल शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अनलः
अनलौ
अनलाः
सम्बोधन
अनल
अनलौ
अनलाः
द्वितीया
अनलम्
अनलौ
अनलान्
तृतीया
अनलेन
अनलाभ्याम्
अनलैः
चतुर्थी
अनलाय
अनलाभ्याम्
अनलेभ्यः
पञ्चमी
अनलात् / अनलाद्
अनलाभ्याम्
अनलेभ्यः
षष्ठी
अनलस्य
अनलयोः
अनलानाम्
सप्तमी
अनले
अनलयोः
अनलेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अनलः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अनलौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अनलाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अनल
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अनलौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अनलाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अनलम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अनलौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अनलान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अनलेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अनलाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अनलैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अनलाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अनलाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अनलेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अनलात् / अनलाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अनलाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अनलेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अनलस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अनलयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अनलानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अनले
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अनलयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अनलेषु