अध्यायक शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अध्यायकः
अध्यायकौ
अध्यायकाः
सम्बोधन
अध्यायक
अध्यायकौ
अध्यायकाः
द्वितीया
अध्यायकम्
अध्यायकौ
अध्यायकान्
तृतीया
अध्यायकेन
अध्यायकाभ्याम्
अध्यायकैः
चतुर्थी
अध्यायकाय
अध्यायकाभ्याम्
अध्यायकेभ्यः
पञ्चमी
अध्यायकात् / अध्यायकाद्
अध्यायकाभ्याम्
अध्यायकेभ्यः
षष्ठी
अध्यायकस्य
अध्यायकयोः
अध्यायकानाम्
सप्तमी
अध्यायके
अध्यायकयोः
अध्यायकेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अध्यायकः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अध्यायकौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अध्यायकाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अध्यायक
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अध्यायकौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अध्यायकाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अध्यायकम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अध्यायकौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अध्यायकान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अध्यायकेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अध्यायकाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अध्यायकैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अध्यायकाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अध्यायकाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अध्यायकेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अध्यायकात् / अध्यायकाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अध्यायकाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अध्यायकेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अध्यायकस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अध्यायकयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अध्यायकानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अध्यायके
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अध्यायकयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अध्यायकेषु


अन्याः