अध्ययनीय शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अध्ययनीयः
अध्ययनीयौ
अध्ययनीयाः
सम्बोधन
अध्ययनीय
अध्ययनीयौ
अध्ययनीयाः
द्वितीया
अध्ययनीयम्
अध्ययनीयौ
अध्ययनीयान्
तृतीया
अध्ययनीयेन
अध्ययनीयाभ्याम्
अध्ययनीयैः
चतुर्थी
अध्ययनीयाय
अध्ययनीयाभ्याम्
अध्ययनीयेभ्यः
पञ्चमी
अध्ययनीयात् / अध्ययनीयाद्
अध्ययनीयाभ्याम्
अध्ययनीयेभ्यः
षष्ठी
अध्ययनीयस्य
अध्ययनीययोः
अध्ययनीयानाम्
सप्तमी
अध्ययनीये
अध्ययनीययोः
अध्ययनीयेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अध्ययनीयः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अध्ययनीयौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अध्ययनीयाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अध्ययनीय
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अध्ययनीयौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अध्ययनीयाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अध्ययनीयम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अध्ययनीयौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अध्ययनीयान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अध्ययनीयेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अध्ययनीयाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अध्ययनीयैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अध्ययनीयाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अध्ययनीयाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अध्ययनीयेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अध्ययनीयात् / अध्ययनीयाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अध्ययनीयाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अध्ययनीयेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अध्ययनीयस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अध्ययनीययोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अध्ययनीयानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अध्ययनीये
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अध्ययनीययोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अध्ययनीयेषु


अन्याः