अधर्म शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अधर्मः
अधर्मौ
अधर्माः
सम्बोधन
अधर्म
अधर्मौ
अधर्माः
द्वितीया
अधर्मम्
अधर्मौ
अधर्मान्
तृतीया
अधर्मेण
अधर्माभ्याम्
अधर्मैः
चतुर्थी
अधर्माय
अधर्माभ्याम्
अधर्मेभ्यः
पञ्चमी
अधर्मात् / अधर्माद्
अधर्माभ्याम्
अधर्मेभ्यः
षष्ठी
अधर्मस्य
अधर्मयोः
अधर्माणाम्
सप्तमी
अधर्मे
अधर्मयोः
अधर्मेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अधर्मः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अधर्मौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अधर्माः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अधर्म
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अधर्मौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अधर्माः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अधर्मम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अधर्मौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अधर्मान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अधर्मेण
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अधर्माभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अधर्मैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अधर्माय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अधर्माभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अधर्मेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अधर्मात् / अधर्माद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अधर्माभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अधर्मेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अधर्मस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अधर्मयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अधर्माणाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अधर्मे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अधर्मयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अधर्मेषु