अधर शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अधरः
अधरौ
अधराः
सम्बोधन
अधर
अधरौ
अधराः
द्वितीया
अधरम्
अधरौ
अधरान्
तृतीया
अधरेण
अधराभ्याम्
अधरैः
चतुर्थी
अधराय
अधराभ्याम्
अधरेभ्यः
पञ्चमी
अधरात् / अधराद्
अधराभ्याम्
अधरेभ्यः
षष्ठी
अधरस्य
अधरयोः
अधराणाम्
सप्तमी
अधरे
अधरयोः
अधरेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अधरः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अधरौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अधराः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अधर
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अधरौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अधराः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अधरम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अधरौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अधरान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अधरेण
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अधराभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अधरैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अधराय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अधराभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अधरेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अधरात् / अधराद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अधराभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अधरेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अधरस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अधरयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अधराणाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अधरे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अधरयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अधरेषु