अतनीय शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अतनीयः
अतनीयौ
अतनीयाः
सम्बोधन
अतनीय
अतनीयौ
अतनीयाः
द्वितीया
अतनीयम्
अतनीयौ
अतनीयान्
तृतीया
अतनीयेन
अतनीयाभ्याम्
अतनीयैः
चतुर्थी
अतनीयाय
अतनीयाभ्याम्
अतनीयेभ्यः
पञ्चमी
अतनीयात् / अतनीयाद्
अतनीयाभ्याम्
अतनीयेभ्यः
षष्ठी
अतनीयस्य
अतनीययोः
अतनीयानाम्
सप्तमी
अतनीये
अतनीययोः
अतनीयेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अतनीयः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अतनीयौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अतनीयाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अतनीय
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अतनीयौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अतनीयाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अतनीयम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अतनीयौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अतनीयान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अतनीयेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अतनीयाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अतनीयैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अतनीयाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अतनीयाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अतनीयेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अतनीयात् / अतनीयाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अतनीयाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अतनीयेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अतनीयस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अतनीययोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अतनीयानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अतनीये
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अतनीययोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अतनीयेषु


अन्याः