अणनीय शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अणनीयः
अणनीयौ
अणनीयाः
सम्बोधन
अणनीय
अणनीयौ
अणनीयाः
द्वितीया
अणनीयम्
अणनीयौ
अणनीयान्
तृतीया
अणनीयेन
अणनीयाभ्याम्
अणनीयैः
चतुर्थी
अणनीयाय
अणनीयाभ्याम्
अणनीयेभ्यः
पञ्चमी
अणनीयात् / अणनीयाद्
अणनीयाभ्याम्
अणनीयेभ्यः
षष्ठी
अणनीयस्य
अणनीययोः
अणनीयानाम्
सप्तमी
अणनीये
अणनीययोः
अणनीयेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अणनीयः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अणनीयौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अणनीयाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अणनीय
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अणनीयौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अणनीयाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अणनीयम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अणनीयौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अणनीयान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अणनीयेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अणनीयाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अणनीयैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अणनीयाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अणनीयाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अणनीयेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अणनीयात् / अणनीयाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अणनीयाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अणनीयेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अणनीयस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अणनीययोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अणनीयानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अणनीये
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अणनीययोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अणनीयेषु


अन्याः