अटनीय शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अटनीयः
अटनीयौ
अटनीयाः
सम्बोधन
अटनीय
अटनीयौ
अटनीयाः
द्वितीया
अटनीयम्
अटनीयौ
अटनीयान्
तृतीया
अटनीयेन
अटनीयाभ्याम्
अटनीयैः
चतुर्थी
अटनीयाय
अटनीयाभ्याम्
अटनीयेभ्यः
पञ्चमी
अटनीयात् / अटनीयाद्
अटनीयाभ्याम्
अटनीयेभ्यः
षष्ठी
अटनीयस्य
अटनीययोः
अटनीयानाम्
सप्तमी
अटनीये
अटनीययोः
अटनीयेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अटनीयः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अटनीयौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अटनीयाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अटनीय
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अटनीयौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अटनीयाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अटनीयम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अटनीयौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अटनीयान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अटनीयेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अटनीयाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अटनीयैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अटनीयाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अटनीयाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अटनीयेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अटनीयात् / अटनीयाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अटनीयाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अटनीयेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अटनीयस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अटनीययोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अटनीयानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अटनीये
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अटनीययोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अटनीयेषु


अन्याः