अञ्चयमान शब्दरूपाणि - नपुंसकलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अञ्चयमानम्
अञ्चयमाने
अञ्चयमानानि
सम्बोधन
अञ्चयमान
अञ्चयमाने
अञ्चयमानानि
द्वितीया
अञ्चयमानम्
अञ्चयमाने
अञ्चयमानानि
तृतीया
अञ्चयमानेन
अञ्चयमानाभ्याम्
अञ्चयमानैः
चतुर्थी
अञ्चयमानाय
अञ्चयमानाभ्याम्
अञ्चयमानेभ्यः
पञ्चमी
अञ्चयमानात् / अञ्चयमानाद्
अञ्चयमानाभ्याम्
अञ्चयमानेभ्यः
षष्ठी
अञ्चयमानस्य
अञ्चयमानयोः
अञ्चयमानानाम्
सप्तमी
अञ्चयमाने
अञ्चयमानयोः
अञ्चयमानेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अञ्चयमानम्
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अञ्चयमाने
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अञ्चयमानानि
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अञ्चयमान
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अञ्चयमाने
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अञ्चयमानानि
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अञ्चयमानम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अञ्चयमाने
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अञ्चयमानानि
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अञ्चयमानेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अञ्चयमानाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अञ्चयमानैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अञ्चयमानाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अञ्चयमानाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अञ्चयमानेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अञ्चयमानात् / अञ्चयमानाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अञ्चयमानाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अञ्चयमानेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अञ्चयमानस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अञ्चयमानयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अञ्चयमानानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अञ्चयमाने
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अञ्चयमानयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अञ्चयमानेषु


अन्याः