अज शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अजः
अजौ
अजाः
सम्बोधन
अज
अजौ
अजाः
द्वितीया
अजम्
अजौ
अजान्
तृतीया
अजेन
अजाभ्याम्
अजैः
चतुर्थी
अजाय
अजाभ्याम्
अजेभ्यः
पञ्चमी
अजात् / अजाद्
अजाभ्याम्
अजेभ्यः
षष्ठी
अजस्य
अजयोः
अजानाम्
सप्तमी
अजे
अजयोः
अजेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अजः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अजौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अजाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अज
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अजौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अजाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अजम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अजौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अजान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अजेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अजाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अजैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अजाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अजाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अजेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अजात् / अजाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अजाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अजेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अजस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अजयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अजानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अजे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अजयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अजेषु