अचल शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अचलः
अचलौ
अचलाः
सम्बोधन
अचल
अचलौ
अचलाः
द्वितीया
अचलम्
अचलौ
अचलान्
तृतीया
अचलेन
अचलाभ्याम्
अचलैः
चतुर्थी
अचलाय
अचलाभ्याम्
अचलेभ्यः
पञ्चमी
अचलात् / अचलाद्
अचलाभ्याम्
अचलेभ्यः
षष्ठी
अचलस्य
अचलयोः
अचलानाम्
सप्तमी
अचले
अचलयोः
अचलेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अचलः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अचलौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अचलाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अचल
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अचलौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अचलाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अचलम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अचलौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अचलान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अचलेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अचलाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अचलैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अचलाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अचलाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अचलेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अचलात् / अचलाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अचलाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अचलेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अचलस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अचलयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अचलानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अचले
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अचलयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अचलेषु