अचनीय शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अचनीयः
अचनीयौ
अचनीयाः
सम्बोधन
अचनीय
अचनीयौ
अचनीयाः
द्वितीया
अचनीयम्
अचनीयौ
अचनीयान्
तृतीया
अचनीयेन
अचनीयाभ्याम्
अचनीयैः
चतुर्थी
अचनीयाय
अचनीयाभ्याम्
अचनीयेभ्यः
पञ्चमी
अचनीयात् / अचनीयाद्
अचनीयाभ्याम्
अचनीयेभ्यः
षष्ठी
अचनीयस्य
अचनीययोः
अचनीयानाम्
सप्तमी
अचनीये
अचनीययोः
अचनीयेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अचनीयः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अचनीयौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अचनीयाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अचनीय
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अचनीयौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अचनीयाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अचनीयम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अचनीयौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अचनीयान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अचनीयेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अचनीयाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अचनीयैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अचनीयाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अचनीयाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अचनीयेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अचनीयात् / अचनीयाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अचनीयाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अचनीयेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अचनीयस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अचनीययोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अचनीयानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अचनीये
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अचनीययोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अचनीयेषु


अन्याः