अङ्घक शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अङ्घकः
अङ्घकौ
अङ्घकाः
सम्बोधन
अङ्घक
अङ्घकौ
अङ्घकाः
द्वितीया
अङ्घकम्
अङ्घकौ
अङ्घकान्
तृतीया
अङ्घकेन
अङ्घकाभ्याम्
अङ्घकैः
चतुर्थी
अङ्घकाय
अङ्घकाभ्याम्
अङ्घकेभ्यः
पञ्चमी
अङ्घकात् / अङ्घकाद्
अङ्घकाभ्याम्
अङ्घकेभ्यः
षष्ठी
अङ्घकस्य
अङ्घकयोः
अङ्घकानाम्
सप्तमी
अङ्घके
अङ्घकयोः
अङ्घकेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अङ्घकः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अङ्घकौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अङ्घकाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अङ्घक
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अङ्घकौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अङ्घकाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अङ्घकम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अङ्घकौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अङ्घकान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अङ्घकेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अङ्घकाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अङ्घकैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अङ्घकाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अङ्घकाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अङ्घकेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अङ्घकात् / अङ्घकाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अङ्घकाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अङ्घकेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अङ्घकस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अङ्घकयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अङ्घकानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अङ्घके
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अङ्घकयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अङ्घकेषु


अन्याः