अङ्कयमान शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अङ्कयमानः
अङ्कयमानौ
अङ्कयमानाः
सम्बोधन
अङ्कयमान
अङ्कयमानौ
अङ्कयमानाः
द्वितीया
अङ्कयमानम्
अङ्कयमानौ
अङ्कयमानान्
तृतीया
अङ्कयमानेन
अङ्कयमानाभ्याम्
अङ्कयमानैः
चतुर्थी
अङ्कयमानाय
अङ्कयमानाभ्याम्
अङ्कयमानेभ्यः
पञ्चमी
अङ्कयमानात् / अङ्कयमानाद्
अङ्कयमानाभ्याम्
अङ्कयमानेभ्यः
षष्ठी
अङ्कयमानस्य
अङ्कयमानयोः
अङ्कयमानानाम्
सप्तमी
अङ्कयमाने
अङ्कयमानयोः
अङ्कयमानेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अङ्कयमानः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अङ्कयमानौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अङ्कयमानाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अङ्कयमान
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अङ्कयमानौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अङ्कयमानाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अङ्कयमानम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अङ्कयमानौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अङ्कयमानान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अङ्कयमानेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अङ्कयमानाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अङ्कयमानैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अङ्कयमानाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अङ्कयमानाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अङ्कयमानेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अङ्कयमानात् / अङ्कयमानाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अङ्कयमानाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अङ्कयमानेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अङ्कयमानस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अङ्कयमानयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अङ्कयमानानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अङ्कयमाने
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अङ्कयमानयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अङ्कयमानेषु


अन्याः