अङ्कक शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अङ्ककः
अङ्ककौ
अङ्ककाः
सम्बोधन
अङ्कक
अङ्ककौ
अङ्ककाः
द्वितीया
अङ्ककम्
अङ्ककौ
अङ्ककान्
तृतीया
अङ्ककेन
अङ्ककाभ्याम्
अङ्ककैः
चतुर्थी
अङ्ककाय
अङ्ककाभ्याम्
अङ्ककेभ्यः
पञ्चमी
अङ्ककात् / अङ्ककाद्
अङ्ककाभ्याम्
अङ्ककेभ्यः
षष्ठी
अङ्ककस्य
अङ्ककयोः
अङ्ककानाम्
सप्तमी
अङ्कके
अङ्ककयोः
अङ्ककेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अङ्ककः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अङ्ककौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अङ्ककाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अङ्कक
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अङ्ककौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अङ्ककाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अङ्ककम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अङ्ककौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अङ्ककान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अङ्ककेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अङ्ककाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अङ्ककैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अङ्ककाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अङ्ककाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अङ्ककेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अङ्ककात् / अङ्ककाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अङ्ककाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अङ्ककेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अङ्ककस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अङ्ककयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अङ्ककानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अङ्कके
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अङ्ककयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अङ्ककेषु


अन्याः