अगस्त्य शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अगस्त्यः
अगस्त्यौ
अगस्त्याः
सम्बोधन
अगस्त्य
अगस्त्यौ
अगस्त्याः
द्वितीया
अगस्त्यम्
अगस्त्यौ
अगस्त्यान्
तृतीया
अगस्त्येन
अगस्त्याभ्याम्
अगस्त्यैः
चतुर्थी
अगस्त्याय
अगस्त्याभ्याम्
अगस्त्येभ्यः
पञ्चमी
अगस्त्यात् / अगस्त्याद्
अगस्त्याभ्याम्
अगस्त्येभ्यः
षष्ठी
अगस्त्यस्य
अगस्त्ययोः
अगस्त्यानाम्
सप्तमी
अगस्त्ये
अगस्त्ययोः
अगस्त्येषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अगस्त्यः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अगस्त्यौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अगस्त्याः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अगस्त्य
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अगस्त्यौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अगस्त्याः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अगस्त्यम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अगस्त्यौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अगस्त्यान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अगस्त्येन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अगस्त्याभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अगस्त्यैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अगस्त्याय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अगस्त्याभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अगस्त्येभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अगस्त्यात् / अगस्त्याद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अगस्त्याभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अगस्त्येभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अगस्त्यस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अगस्त्ययोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अगस्त्यानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अगस्त्ये
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अगस्त्ययोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अगस्त्येषु