अगद शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अगदः
अगदौ
अगदाः
सम्बोधन
अगद
अगदौ
अगदाः
द्वितीया
अगदम्
अगदौ
अगदान्
तृतीया
अगदेन
अगदाभ्याम्
अगदैः
चतुर्थी
अगदाय
अगदाभ्याम्
अगदेभ्यः
पञ्चमी
अगदात् / अगदाद्
अगदाभ्याम्
अगदेभ्यः
षष्ठी
अगदस्य
अगदयोः
अगदानाम्
सप्तमी
अगदे
अगदयोः
अगदेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अगदः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अगदौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अगदाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अगद
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अगदौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अगदाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अगदम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अगदौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अगदान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अगदेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अगदाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अगदैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अगदाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अगदाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अगदेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अगदात् / अगदाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अगदाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अगदेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अगदस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अगदयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अगदानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अगदे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अगदयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अगदेषु