अगक शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अगकः
अगकौ
अगकाः
सम्बोधन
अगक
अगकौ
अगकाः
द्वितीया
अगकम्
अगकौ
अगकान्
तृतीया
अगकेन
अगकाभ्याम्
अगकैः
चतुर्थी
अगकाय
अगकाभ्याम्
अगकेभ्यः
पञ्चमी
अगकात् / अगकाद्
अगकाभ्याम्
अगकेभ्यः
षष्ठी
अगकस्य
अगकयोः
अगकानाम्
सप्तमी
अगके
अगकयोः
अगकेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अगकः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अगकौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अगकाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अगक
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अगकौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अगकाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अगकम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अगकौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अगकान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अगकेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अगकाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अगकैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अगकाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अगकाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अगकेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अगकात् / अगकाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अगकाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अगकेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अगकस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अगकयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अगकानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अगके
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अगकयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अगकेषु


अन्याः