अग शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अगः
अगौ
अगाः
सम्बोधन
अग
अगौ
अगाः
द्वितीया
अगम्
अगौ
अगान्
तृतीया
अगेन
अगाभ्याम्
अगैः
चतुर्थी
अगाय
अगाभ्याम्
अगेभ्यः
पञ्चमी
अगात् / अगाद्
अगाभ्याम्
अगेभ्यः
षष्ठी
अगस्य
अगयोः
अगानाम्
सप्तमी
अगे
अगयोः
अगेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अगः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अगौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अगाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अग
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अगौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अगाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अगम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अगौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अगान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अगेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अगाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अगैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अगाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अगाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अगेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अगात् / अगाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अगाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अगेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अगस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अगयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अगानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अगे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अगयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अगेषु